Winkelwagen

Producten

Leveringsvoorwaarden


Voorwaarden
 

Hieronder staan onze voorwaarden voor leveren van goederen cq diensten. Deze heeft ieder bedrijf nodig in geval kopende en verkopende partij het niet eens zijn/kunnen worden.
Wij willen graag dat u een tevreden klant zult zijn en blijven en zullen ons best doen hiervoor. Het liefst doen we dat zonder op deze voorwaarden terug te hoeven vallen.

Mocht u ergens niet tevreden mee zijn of een probleem hebben, laat het ons weten info@akkoi.nl).


Artikel 1 Definities.

1.1. HDPEVijver.nl en Akkoi.nl zijn handelsnamen van Dalo Handelsonderneming. In deze voorwaarden wordt verstaan HDPEvijver.nl en Akkoi.nl, als Dalo Handelsonderneming, hierna afgekort tot Dalo.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Dalo, de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten/zaken of diensten van wordt gesloten.

Artikel 2 Geldigheid.

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen en Dalo en opdrachtgever waarop Dalo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het aangaan van een overeenkomst met Dalo voor het leveren van goederen of diensten gaat de klant akkoord met deze voorwaarden met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden.
2.3 Dalo behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm, tenzij Dalo om een of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW. 
3.4. Dalo is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant/opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.5. Dalo kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant/opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Dalo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dalo anders aangeeft.
3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dalo niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.8. Dalo kan te allen tijde, bv bij foutieve prijsstelling (typfouten, systeemfouten), de overeenkomst ontbinden zonder dat een vergoeding verschuldigd is.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod door Dalo.

Artikel 5 Betaling en levering.

5.1. Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling of onder rembours, tenzij door Dalo uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Op sommige zaken zit een wettelijk bepaalde verwijderingsbijdrage.
5.2 Maatwerk- en HDPE opdrachten dienen in maximaal 2 termijnen betaald te worden. De 1e termijn is 50% van de totale kosten en dient voor aanvang productie te zijn voldaan. Het restant van 50% dient voldaan te zijn, voor afhaling/levering. De afmetingen van HDPE artikelen zijn buitenwerkse afmetingen, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
5.3. Mocht opdrachtgever een maatwerk- /HDPE opdracht willen annuleren na betaling van de
1e termijn, dan kan dat alleen in overleg met Dalo. Dit omdat er speciaal voor opdrachtgever
een bestelling voor benodigdheden is gedaan.
5.4. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aangeboden worden.
5.5. Indien Dalo een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding met meer dan 30 werkdagen van de opgegeven levertijd, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Eventuele gedane betalingen zullen binnen 14 dagen aan opdrachtgever worden terugbetaald.
5.6. Dalo behoud zich het recht , indien een of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om vergelijkbare zaken te leveren alsmede om de koopovereenkomst gedeeltelijk met betrekking tot die zaak of zaken die niet leverbaar zijn te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs, na overleg.
5.7. Dalo is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering zijdens Dalo.
5.8. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5.9. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de gestelde betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan Dalo verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
5.10. Dalo zal eenmalig een herinnering sturen waarin vermeld welke betaling(en) nog niet zijn ontvangen. De administratiekosten voor deze herinnering bedragen € 20,- en komen voor rekening van opdrachtgever. Als het (totale) verschuldigde bedrag na 1 week (zie dagtekening herinnering) niet op rekening van Dalo staat, is Dalo gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.11. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de gestelde betalingstermijn is opdrachtgever aan Dalo alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
5.12. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
5.13. De vaste verzendkosten van € 8,00, gelden voor pakketten tot 10 kg. De regels voor verzending zijn gelijk aan de regels van PostNL. Voor pakketten zwaarder, groter, gelden andere tarieven (op aanvraag). Voor lange lengten (bv buis), geldt een lengte toeslag. Zonder andere afspraak wordt buis per meter verzonden (bv 5 mtr. buis wordt verstuurt in 5 x 1mtr).
5.14. Verlies of schade tijdens transport is voor rekening van opdrachtgever. Dit is nimmer op Dalo te verhalen. Dalo dient wel een bewijs van verzending van het pakket te kunnen overleggen. Een handtekening voor ontvangst van het pakket door opdrachtgever is niet vereist, dit is met de verzendingen door Dalo niet altijd gegarandeerd.

Artikel 6 Garantie.

6.1. Indien op de door Dalo geleverde zaken door de producent een garantie is verleend neemt Dalo uitsluitend op zich om, ingeval door de klant een beroep wordt gedaan op de fabrieksgarantie, de zaken bij de producent ter reparatie aan te bieden. Indien het naar het oordeel van de producent niet mogelijk is om de zaken onder haar gestelde garantievoorwaarden te kunnen repareren/vervangen dan zal Dalo gerechtelijk zijn om de door de producent gemaakte kosten van reparaties /vervanging vermeerdert met de verzendkosten bij de klant in rekening te brengen. Op niet door de producent gegarandeerde zaken zal Dalo geen garantie verlenen.
6.2. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.
6.3. Dalo verschaft de klant bij aankoop een factuur. Deze factuur dient in alle gevallen samen met het garantiebewijs te worden overhandigd aan Dalo indien er een beroep wordt gedaan op fabriekgarantie.


Artikel 7 Retourzendingen.

7.1. Voor alle (zie 7.2) artikelen geldt een 3 dagen "omruilgarantie". Als een artikel niet aan de wensen van de opdrachtgever voldoet kan dit binnen 3 dagen na ontvangst omgeruild worden voor een ander artikel uit ons assortiment van dezelfde waarde, of voor een tegoedbon ter waarde van het desbetreffende bedrag. Deze tegoedbon is niet tegen geld inwisselbaar. De opdrachtgever kan op de "omruilgarantie" geen beroep doen indien: 
a. De klant de goederen heeft verwaarloosd. 
b. De klant wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties. 
c. Bij onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, beschadiging door inwerkend vocht, blikseminslag of andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 
d. Indien de goederen niet op de gebruikelijke- of in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. 
e. Indien de goederen worden gebruikt met, of aangesloten worden op verkeerde accessoires of onderdelen. 
f. Indien de klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
7.2. De omruilgarantie geldt niet voor: - maatwerk, - HDPE artikelen en speciaal voor de klant bestelde artikelen.
7.3 Alle retourzendingen dienen van te voren te zijn gemeld per e-mail (info@akkoi.nl) en dienen binnen 5 werkdagen na akkoord van Dalo, in de originele verpakking ongebruikt en onbeschadigd, gefrankeerd te worden opgestuurd. Zodra wij de goederen ontvangen hebben zullen wij het nieuwe artikel of de tegoedbon verzenden.
7.4 Opdrachtgever dient wel een handtekening voor ontvangst van het pakket door Dalo te kunnen overleggen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud.

8.1. Alle door Dalo geleverde zaken en diensten blijven eigendom van Dalo totdat het volledige aankoopbedrag is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames.

9.1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.
9.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Dalo te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantie/aankoopbewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, te melden aan Dalo met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Dalo gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
9.4. Indien in gevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande, schriftelijke, toestemming van Dalo.

Artikel 10 Prijsaanpassing.

10.1. Indien tussen het tijdstip van de aanbieding/opdrachtverstrekking/bestelling en levering van de zaken de inkoopprijs , belastingen, invoerrechten, de wisselkoers of een der andere kostprijs bestanddelen wordt verhoogd heeft Dalo het recht die verhoging aan de opdrachtgever door te rekenen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid.

11.1. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Dalo beperkt tot herstel of vervanging van de zaak.
11.2. Onverminderd het bovenstaande is Dalo niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant/opdrachtgever.


Artikel 12 Overmacht.

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dalo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dalo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen het bedrijf van Dalo worden daaronder inbegrepen.
12.3. Dalo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dalo haar verbintenis had moeten nakomen.
12.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Geschillen.

13.1. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Dalo neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Niettemin heeft Dalo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14 Toepasselijk recht.

14.1. Op elke overeenkomst tussen Dalo en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Privacy statement.

15.1. De gegevens van opdrachtgever worden nimmer aan derden verstrekt en niet gebruikt voor reclamedoeleinden.
15.2. De gegevens van opdrachtgever worden opgeslagen in een database en slechts gebruikt voor administratieve doeleinden en levering van goederen.
15.3. Indien u aangegeven hebt dat u een nieuwsbrief wilt ontvangen, dan worden uw gegevens hier ook voor gebruikt.

Artikel 16 Wet “kopen op afstand”.

16.1. Bij aankoop van producten en/ of diensten heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van zeven dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de opdrachtgever of te rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst indien het een dienst betreft.
16.2 De opdrachtgever heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten kompleet, onbeschadigd , ongebruikt en in originele verpakking te zijn. Bij herroeping komen de kosten van terugzending voor rekening van de opdrachtgever.
16.3 Indien de opdrachtgever een bedrag heeft betaald, dan zal bij herroeping Dalo dit bedrag, zo spoedig mogelijk,uiterlijk binnen 30 dagen, aan de opdrachtgever terugbetalen.


Artikel 17 Afbeeldingen en specificaties.

17.1. Alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen, films etc.) en (technische) specificaties (o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc.) op de internetsites van Dalo, geleden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

18.1. Deze voorwaarden staan op de website www.akkoi.nl . Dalo is gerechtigd tot aanpassing van deze voorwaarden zonder een ieder daar bericht van te doen toekomen. Van toepassing is steeds de versie op de website.

Nijeveen, 25-02-2013